If the page takes too long to load it is possible that you have disabled javascript in your browser. Please visit https://www.enable-javascript.com/ to find out how to enable javascript on your browser

Wettelijk bekendmaking

Deze website werd in het leven geroepen en beheerd door de vereniging zonder winstoogmerk Syndicale Kamer der Auto- en Motorrijwielenconstructeurs van België en de Belgische Federatie der Auto- en Rijwielnijverheden samen,
Woluwelaan 46 bus 6 – 1200 Brussel, btw: BE 0407.693.572 (hierna FEBIAC genoemd).

FEBIAC is de Automobiel- en Tweewielerfederatie in België en het Groothertogdom Luxemburg.

In geval van problemen kunt u contact met ons opnemen.

Algemeen
Door toegang te hebben tot deze website en er gebruik van te maken aanvaardt u de bepalingen van de huidige gebruiksvoorwaarden zonder beperking of voorbehoud. Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op alle initiatieven inzake internet en extranet van FEBIAC. We nodigen u uit deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van de eventuele wijzigingen die er zouden worden doorgevoerd. Wijzigingen treden in werking vanaf hun publicatie op deze website.

Intellectueel eigendomsrecht
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken en de logo’s alsook alle informatie en gegevens op de website worden beschermd door de nationale en internationale bepalingen inzake intellectuele eigendom, alsook eigendom blijven van FEBIAC en haar informatieverstrekkers en het voorwerp zijn van een bepaling inzake niet-aansprakelijkheid. De presentatie, de reproductie, de verspreiding, de verkoop, de publicatie, de wijziging en eender welk gebruik voor
commerciële doeleinden van deze website of een deel ervan alsook van zijn inhoud, zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toelating vanwege FEBIAC. Het is ook verboden ze te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het is echter toegestaan om de internetpagina’s van FEBIAC af te drukken voor persoonlijk gebruik.

Aansprakelijkheid – nauwkeurigheid van de informatie
FEBIAC en haar informatieverstrekkers zijn niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door virussen, ongeacht de vorm, bug(s) en zelfs eender welk(e) programma of toepassing dat/die onverenigbaar zou zijn met de infrastructuur van de gebruiker, noch voor schade die de gebruikt oploopt als gevolg van storing, onderbreking of fout, een evolutie, reparatie, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbreking van het telefoonnet of de verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van derden of van de gebruiker, alsook in geval van gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van FEBIAC.

De gebruiker verbindt zich ertoe deze website niet te gebruiken op een manier die schade zou berokkenen aan derden of het imago van FEBIAC, als gevolg van de invoeging van onjuiste of beledigende informatie. De informatie op deze website is gebaseerd op de recentste gegevens zoals bekend op het ogenblik van creatie van de website. De informatie op deze website is louter indicatief. FEBIAC wijst elke aansprakelijkheid af in geval van eventuele fouten. FEBIAC behoudt zich bovendien het recht voor om te allen tijde wijzigingen door te voeren zonder dat ze gehouden is de eerder geleverde producten of diensten dienovereenkomstig te wijzigen. De gebruiker erkent dat FEBIAC het recht heeft de beschikbaarheid van deze website te allen tijde op te schorten om redenen van onderhoud en bijwerking.

Hyperlinks
Deze website en aanverwante diensten kunnen links bevatten naar andere websites die interessant zouden kunnen zijn voor de gebruiker. Deze links worden echter louter ter informatie meegedeeld en FEBIAC biedt niet de minste garantie, van welke aard ook, met betrekking tot eender welke andere website waartoe de gebruiker toegang zou kunnen hebben via deze website. We bevelen u aan het beleid inzake bescherming van de persoonsgegevens van de betrokken websites aandachtig te lezen alvorens op die websites welke persoonsgegevens ook door te sturen. De aanwezigheid van die hyperlinks betekent in geen geval dat FEBIAC het eens is met hun inhoud of welke aansprakelijkheid ook aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van die andere websites. De hierboven beschreven omstandigheden kunnen in geen geval aanleiding geven tot welke financiële compensatie
ook.

Advertenties
FEBIAC biedt aan de gebruikers de mogelijkheid om advertenties op de website te plaatsen. FEBIAC stelt enkel maar een contactplatform ter beschikking van de gebruikers waar geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten. FEBIAC wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van dergelijke advertenties en hun gevolgen. FEBIAC biedt geen enkele garantie wat betreft de diensten die via haar website worden gekocht of verkregen. De gebruiker erkent dat FEBIAC niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade (met inbegrip van, zonder beperking, schade als gevolg van exploitatieverlies, winstderving, verlies van besparingen of commerciële mogelijkheden) die voortvloeit uit het gebruik van de dienst door de gebruiker of eender welke derde, de onderbreking of de stillegging van de dienst.

Charter ‘persoonlijke levenssfeer’
Het beleid van FEBIAC inzake bescherming van de persoonsgegevens is hier toegankelijk.

Cookies
Het cookiebeleid van FEBIAC is toegankelijk via [hyperlink invoegen]. De website febiac.be maakt gebruik van ‘cookies’, i.e. informatie die de browser van de internetbezoeker opslaat op de harde schijf van zijn computer. Aan de hand van deze informatie kan FEBIAC betere diensten aanbieden aan de bezoeker, door onder andere inlichtingen in te winnen over de gekozen taal bij het bezoek aan de website. Bepaalde categorieën van cookies vereisen dat u toestemming verleent alvorens ze op uw computer worden opgeslagen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze website en deze gebruiksvoorwaarden. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd. In het geval waarin een bepaling of een deel van de bepalingen van deze voorwaarden nietig of niet toepasselijk zou worden verklaard, blijven alle overige bepalingen van toepassing.

Toezichtinstantie
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directe K.M.O.-beleid
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
Tel.: + 32.2.208.32.11
Fax: +32.2.52.60