Vous êtes ici  ›Home› Dossiers

WLTP staat voor Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure.

Met deze wereldwijd aanvaarde methode bepaalt men CO2-uitstoot, brandstofverbruik en elektrisch bereik van lichte voertuigen (personenwagens en bestelwagens).

Intro

Auto’s zijn hoogtechnologische producten die aan strenge regels moeten voldoen. Voordat een nieuwe auto op de markt komt, moet hij een hele homologatieprocedure doorlopen. 

Daarbij horen tests over het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de uitstoot van andere stoffen zoals stikstofoxides en fijnstof.

In autoreclame en bij elke nieuwe auto in de showroom of op het autosalon vind je gegevens over het brandstof-verbruik en de CO2-uitstoot volgens de officiële en verplichte meetmethode. 

Deze verbruiks- en emissietest voor auto’s – New European Driving Cycle (NEDC) genaamd - werd uitgewerkt in de jaren 70 van de vorige eeuw. Zo nieuw is hij dus helemaal niet. 

Bovendien gaat de technologische evolutie in de autosector razendsnel waardoor deze NEDC-test verouderd en aan vervanging toe is.

Ook de rijomstandigheden zijn veranderd, denk maar aan het veel drukkere verkeer met meer files. 

De Europese Unie heeft daarom beslist om vanaf dit jaar stapsgewijs een nieuwe testprocedure in te voeren.

Die kreeg de naam Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). 

De autobranche verwelkomt deze nieuwe tests en heeft aan de ontwikkeling ervan meegewerkt. 

In dit e-magazine lees je alles over de nieuwe WLTP-test, de voordelen ervan, en de gevolgen voor de autosector en voor jou als consument.


Waarom een testcyclus en waarom WLTP?

Elk product dat op in Europa de markt komt, moet aan de geldende regelgeving voldoen. Alleen zo ben je als consument zeker dat je een veilig product koopt en dat het aan alle regels voldoet. 

De gestandaardiseerde tests en de resultaten die opgetekend worden, maken het de consument mogelijk om te vergelijken. 

Dat is belangrijk, bijvoorbeeld om een zuinigere auto van een minder zuinige te kunnen onderscheiden.

Toch is het nodig om de oude NEDC-testmethode te vervangen door een nieuwe. 

Daar zijn meerdere redenen voor, en de meeste daarvan hebben te maken met de technologische evolutie die de auto’s zelf de voorbije jaren en decennia hebben doorgemaakt.

Deze homologatietests gebeuren op een uniforme, gestandaardiseerde en gecontroleerde manier in het testlabo. Dat is de enige manier om zeker te zijn dat de verschillende producenten niet elk op een andere manier hun auto’s testen.
 

De nieuwe testmethode

 de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure of afgekort WLTP genaamd, brengt in de eerste plaats veel realistischere testomstandigheden.

Ondek hieronder enkele verschillen tussen NEDC en WLTP

 • Hogere gemiddelde en maximumsnelheid
 • Meer verschillende rijomstandigheden (stadsverkeer, buitenverkeer, hoofdwegen en snelwegen)
 • Langere testafstand en -duur
 • Meer dynamische acceleraties en vertragingen
 • Hogere motorvermogens
 • Realistischer rijgedrag
 • Optionele uitrusting en de invloed daarvan op uitstoot en verbruik wordt ingecalculeerd

Al deze verbeteringen aan de testprocedure maken van WLTP een veel realistischere basis om het brandstofverbruik en de emissies van een auto vast te stellen. 

Het resultaat van de labotest zal zodoende veel dichter liggen bij het verbruik op de weg. Bovendien heb je als consument de zekerheid dat dankzij WLTP jouw auto nog strikter is gecontroleerd op de naleving van alle geldende - en beslist strenge - regels over brandstofverbruik en emissies.
 

Wanneer wordt WLTP ingevoerd?

De nieuwe WLTP testprocedure wordt stapsgewijze ingevoerd.

Hieronder ontdekt u de verscheidene etappes.

augustus 2017

Tot en met augustus 2017 ondergaan alle auto’s de NEDC-procedure.

september 2017

Vanaf september 2017 wordt WLTP de testcyclus voor nieuwe automodellen. Nieuwe modellen zijn voertuigen die nog niet eerder dan die datum in de handel verkrijgbaar waren.

september 2018

Vanaf september 2018 worden alle nieuwe auto’s, ook modellen die al langer gecommercialiseerd werden, getest volgens de WLTP.

daarna

Nog later wordt de WLTP-test in het laboratorium aangevuld met een testcyclus op de openbare weg. 

Zo willen de Europese controle-instanties zich verzekeren van het feit dat nieuwe auto’s niet enkel op de testbank maar ook in het werkelijke verkeer aan de emissienormen, in casu de Euro-6 norm, voldoen.


Testverbruik = reëel verbruik?

De nieuwe WLTP-test is een stuk pittiger dan de oude cyclus, met hogere snelheden en snellere acceleraties. Als je eenzelfde auto aan de oude en de nieuwe testmethode onderwerpt, dan krijg je 2 duidelijk verschillende meetresultaten.

Hoever de resultaten uit elkaar liggen, hangt af van auto tot auto. Maar algemeen wordt gesteld dat WLTP door de band zowat 20% hogere verbruikscijfers en CO2-waarden laat optekenen dan NEDC.

Betekent dit dat WLTP precies aangeeft hoeveel je met je auto gaat verbruiken? Neen, daarvoor zijn factoren als rijstijl, verkeersomstandigheden (verkeersdrukte, aantal stops etc.) en omgevingsfactoren (temperatuur, wind, geografie) te bepalend. De rechtervoet van de chauffeur blijft met andere woorden een allesbepalende factor. Gelukkig zullen de resultaten van de WLTP-test voor de meeste automobilisten wel veel dichter aansluiten bij hun gemeten gemiddeld brandstofverbruik.


 

De Euro-normen

Hoe schoon is mijn auto?

Autoconstructeurs hebben er alle baat bij om hun auto’s zo zuinig mogelijk te maken. Een zuinigere auto betekent minder vaak tanken en dus goedkoper rijden. Daar is de klant gevoelig voor. Zuinigheid is dus niet enkel ecologisch maar ook economisch een troef. 

Je hebt wellicht zelf al ervaren dat je nieuwe auto flink wat zuiniger is dan de auto’s waarmee je vroeger reed. Toch legt de wetgever geen maximaal toegelaten brandstofverbruik en CO2-uitstoot op. 

Strikte maxima worden daarentegen wél geëist voor wat de uitstoot van stoffen betreft die schadelijk zijn voor de gezondheid. 

Denk maar aan fijnstof, stikstofoxides, koolstofmonoxide en koolwaterstoffen.  Hoeveel van die stoffen een auto maximaal mag uitstoten, is vastgelegd in de zogenaamde Euro-normen. De eerste Euro-norm werd ingevoerd aan het begin van de jaren 1990. Vandaag geldt voor nieuwe auto’s de Euro-6 norm.

Elke nieuwe norm - en dus elke nieuwe generatie auto’s - betekent een drastische verlaging van de maximaal toegelaten uitstoot. 

Wist je dat een Euro-6 dieselauto minstens 28 keer minder fijnstof uitstoot dan een Euro 1 diesel? Een hele straat vol dieselauto’s van vandaag produceren dus minder fijnstof dan één enkele oude diesel. 

Hoe dan ook, de nieuwe WLTP-test heeft ook tot doel om op een state-of-the-art manier na te gaan of de auto’s die door de autoconstructeurs op de markt worden gebracht, onder de maximale uitstoot van schadelijke stoffen blijven. 

Pas als dat het geval is, mag de auto gecommercialiseerd worden en krijgt hij zijn ‘certificaat van conformiteit’, een soort van identiteitskaart van de auto.


Zuinig en schoon: op de testbank én op de weg

Naast de invoering van een volledig nieuwe meetprocedure op de testbank, zullen autoconstructeurs hun auto’s binnenkort ook op de openbare weg moeten testen. Deze ‘Real Driving Emissions’-tests (RDE) zijn een extra controle om na te gaan of auto’s niet enkel op de testbank maar ook in het dagelijkse verkeer hun beloftes nakomen. Voor deze RDE-metingen wordt het geteste voertuig uitgerust met een mobiel meetstation. Dat analyseert op elk ogenblik de uitlaatgassen en checkt of deze binnen de grenswaarden liggen. Het monteren van deze testapparatuur heeft een invloed op het gewicht en de stroomlijn van de auto. De maximaal toegelaten uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden ligt tijdens de RDE-wegtest hoger dan in het labo. 

Dat is perfect logisch, zeker wanneer je bedenkt dat ook de rijstijl, de weersomstandigheden en de verkeersdrukte invloed hebben op de metingen. Europa heeft wel al gesteld om de toegelaten afwijkingen de komende jaren gradueel te verkleinen tot enkel een minimale marge om louter meetonnauwkeurigheden te ondervangen.


NEDC of WLTP: hoe een nieuwe auto kiezen?

Het normverbruik en de CO2-uitstoot staan verplicht vermeld bij elke nieuwe auto die te koop staat in de showroom of op het autosalon. Dat is de wet.  Ook op gedrukte reclame voor nieuwe auto’s is een duidelijke vermelding van de verbruiks- en emissiewaarden verplicht. 

Een goede zaak, het maakt vergelijken tussen automodellen makkelijk. Zoals we elders al beschreven, wordt vanaf september 2017 de nieuwe WLTP testcyclus ingevoerd. Maar ook de oude NEDC testcyclus blijft voorlopig bestaan. 

Dat kan leiden tot verwarring. Voor sommige auto’s zullen enkel de meetresultaten van NEDC beschikbaar zijn, voor andere die van WLTP en voor nog andere auto’s zullen beide meetresultaten beschikbaar zijn. Confusie dreigt dus, zeker wanneer je beseft dat voor precies dezelfde auto de NEDC- en WLTP-resultaten vrij ver uiteen kunnen liggen. 

Gemiddeld afficheert de WLTP meetmethode een 20% hogere verbruiks- en emissiewaarde dan de NEDC-methode.

Let als consument daarom op wanneer je de geafficheerde CO2- of verbruikswaarde vergelijkt. Of beter gezegd: let er goed op dat je resultaten van dezelfde meetmethode met elkaar vergelijkt.  

Immers, hoewel een auto die getest is volgens de nieuwe WLTP-methode een hogere CO2-uitstoot en een hoger brandstofverbruik kan laten noteren dan een auto die volgens de NEDC-methode is getest, kan hij in de praktijk net zo zuinig of nog zuiniger zijn dan een auto die NEDC-waarden afficheert die lager zijn.

Hoe dan ook beantwoorden zowel NEDC- als WLTP-voertuigen aan alle eisen en normen. 

Je kunt dus met een gerust hart die auto kiezen die het best aansluit bij je wensen, onafhankelijk van welke testprocedure het voertuig heeft ondergaan.

 

NEDC of WLTP: gevolgen voor de autofiscaliteit

CO2-uitstoot als maatstaf voor de autobelasting

Tegenwoordig zijn in heel wat landen de belastingen en heffingen op autogebruik en autobezit gelinkt aan de CO2-uitstoot van het voertuig. Dat past in de inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. 

Fiscaliteit kan inderdaad het aankoop- en gebruiks-gedrag sturen. Ook Vlaanderen houdt al in grote mate rekening met de CO2-uitstoot om bijvoorbeeld de inschrijvingstaks (Belasting Op Inverkeerstelling) en de jaarlijkse verkeersbelasting te bepalen. 

En deze vergroening zet zich in de toekomst wellicht door. Ook voor auto’s van bedrijven is de CO2-uitstoot fiscaal erg bepalend. Denk maar aan de aftrekbaar-heidsschaal, de solidariteitsbijdrage voor privégebruik en de berekening van het voordeel van alle aard die in relatie staan tot de CO2-uitstoot.

Vandaag worden in deze fiscale berekeningen de CO2-waarden volgens de NEDC-methode gebruikt.

Maar die testmethode ruimt dus gradueel plaats voor de WLTP-methode. 

Die laatste geeft dan weer andere – en meestal duidelijk hogere – waarden. Dat moet in rekening worden genomen. Wanneer je een auto op 2 verschillende manieren test, dan krijg je twee verschillende meet-resultaten. Dat is logisch. Vergelijk het met twee chauffeurs die met dezelfde auto ook niet precies gelijke verbruikscijfers laten optekenen. 

Toch gaat het om krek dezelfde auto, die op dezelfde wijze fiscaal moet worden behandeld.
 

Geen belastingverhoging door WLTP asjeblief!

De berekening van de fiscale lasten op je auto moeten rekening houden met de invoering van de nieuwe testcyclus en daaraan aangepast worden. 

Het is immers ondenkbaar en onaanvaardbaar dat je plots veel meer belasting zou gaan betalen omdat je auto door de nieuwe testmethode andere meet-resultaten laat optekenen, ook al is er onder de motorkap niks veranderd.

Gelukkig kan dat. Er is een omrekeningsmodule voorzien om de WLTP-waarden om te zetten in geëxtrapoleerde NEDC waarden.

Die moeten dan ook de basis blijven voor de fiscale berekeningen. Dat is logisch, en eerlijk. 

De overheid mag de omschakeling naar WLTP niet zomaar aangrijpen om een verdoken belasting-verhoging door te voeren, en al zeker niet om autokopers te bestraffen die voor een auto kiezen waarvan de CO2-uitstoot volgens de nieuwe en betere WLTP-test werd bepaald. 

Dat zou bijzonder krom en contraproductief zijn.


 

Groen en voordelig rijden,

wat kan ik doen?

Het verkeer is lang niet de enige - maar wel een belangrijke - bron van luchtvervuiling en CO2-uitstoot. En hoewel de technologische evolutie verder gaat en auto’s in sneltreinvaart schoner worden, kan ook jij als autogebruiker en autokoper een beslissende rol spelen. Een schone auto kopen en er rationeel gebruik van maken, zijn de eerste belangrijke stappen.

Net zo bepalend is de rijstijl die je hanteert. Tussen ecologisch en voorzienend rijden enerzijds en een sportieve of brutale rijstijl anderzijds, ligt qua brandstofverbruik en uitstoot een wereld van verschil. Ook op dat vlak biedt de nieuwe WLTP-testcyclus een duidelijk voordeel ten opzichte van de oude test: het ge-

afficheerde verbruik en de daarbij horende CO2-uitstoot zullen dankzij WLTP veel beter overeen-stemmen met de verbruikswaarden die je zelf zal kunnen optekenen bij het rijden.

Meer nog, in je dagelijkse autogebruik ernaar streven om net zo goed te doen als wat tijdens de WLTP-cyclus werd vastgesteld, zou eigenlijk een streefdoel en een natuurlijke reflex moeten zijn voor iedere automobilist.

Wie bewust ‘met lichte voet’ rijdt, zal ook opmerken hoezeer files en bijvoorbeeld slecht geregelde verkeers-lichten het gemiddelde verbruik beïnvloeden.

Ook de overheid heeft dus een verantwoordelijkheid om voor vlot – en dus zuinig – verkeer te zorgen.

Tips om zuinig te rijden:

 • Schakel zo snel mogelijk naar een hogere versnelling
 • Kijk vooruit en anticipeer
 • Hou je auto in prima conditie
 • Rij aan een zo gelijkmatig mogelijke snelheid
 • Hou je banden op de juiste druk
 • Gebruik de eco-modus van je auto
 • Stel de airco op warme dagen niet al te koud in
 • Rij niet nodeloos rond met zware spullen in je auto

Rapport annuel